Biomasa


Biomasa

Biomasa oznacza biomasę roślin, jako odnawialne źródło energii użytkowej. Przy produkcji biomasy powstają biopaliwa, które można podzielic na kategorie biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe. Biopaliwa stosowane są głównie do ogrzewania i gotowania. Do uwalniania energii dochodzi poprzez spalanie biopaliw lub poprzez skuteczniejszą metodę, przy wykorzystaniu ogniw paliwowych.

Biomasa jest mieszanką substancji tworzących ciała wszystkich organizmów, jak na przyklad roślin, bakterii, sinic i grzybów, tak rownież zwierząt. Tym oto terminem często określamy biomasę wykorzystywaną do celów energetycznych. Energia biomasy ma swoje początki w promieniowaniu słonecznym oraz w fotosyntezie i dlatego mówimy o odnawialnym źródłe energii.

                        CLICK-ZOOM

Ogólna waga biomasy jest zwykle określana przez zważenie, w stosownych przypadkach przez ocenę objetości i długości ciała. U świeżo złowionych organizmów żywych jest określana przez żywą albo świeżą biomase. Dokładniejsze jest określenie suchej biomasy (suchej masy) oraz ciał stałych bez popiołu. Wartość energetyczna biomasy jest określana albo przez spalanie w dżulometrze lub na podstawie udzialu części białka, węglowodanów i tłuszczu.

 

Ekologiczna definicja biomasy

Ekologia definiuje biomasę jako ogólną masę osobników danego gatunku lub grupy gatunków, lub wszystkich rodzajów społeczności na danym obszarze. U roślin jest wyrażona w suchej masie, u zwierząt również w żywej wadze (w dżulach, wcześniej rownież w kaloriach, w zawartości węgla, itp.). W glebie i organizmach wodnych, może być również wyrażana w z całkowitej objętości (litr, cm3, m3). U roślin wyróżnia się podziemną lub nadziemną biomasę, oraz żywą lub martwą biomasę.

Europejski potencjał biomasy

Europejska Agencja do spraw Środowiska Naturalnego w badaniach z 2006 r. ustaliła tzw. europejski potencjał biomasy, który respektowałby ochrone różnorodności biologicznej i doprowadziłby tylko do minima negatywnych skutków. W 2030 r. mogłoby być około 15% zapotrzebowania na energię w Unii Europejskiej, pokryte z odpadów produkcji rolnictwa, leśnictwa oraz z odpadów wyłącznie ze źródeł europejskich. Do roku 2030 mogłoby być około o 18% ciepła, 12,5% energii elektrycznej i 5,4% paliw transportowych wyprodukowanych z biomasy pochodzenia europejskiego. Biomasa miała szerokie zastosowane w Europie przed 1850 r., lecz póżniej nastąpiła rewolucja przemysłowa, a liczba ludności wzrosła do kilkudziesięciu milionów a biomasa okazała się wtedy jako źródło niewystarczające.

Biopaliwa

Biopaliwa powstają przez celową produkcję biopaliw lub przez przygotowanie z biomasy. Przedstawia to więc jeden z możliwych sposobów wykorzystania biomasy, którą można oprócz tego wykorzystać w inny sposób, na przykład jako materiał budowlany, meble, opakowania, do produkcji papieru itp. Możliwy podział biopaliw:

  • biopaliwa stałe
  • biopaliwa ciekłe
  • biopaliwa gazowe

Obecnie energia chemiczna z biopaliw uwalnia się głównie przez ich spalanie. Prowadzone są badania nad skuteczniejszymy metodami ich wykorzystania w produkcji energii elektrycznej przy pomocy ogniw paliwowych. Biopaliwa przedstawiają 15% ogólnego zużycia energii na świecie, zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie wykorzystywane są głównie do gotowania i ogrzewania domów. Stosunkowo wysoki udział mają również biopaliwa w Szwecji (17%) i Finlandii (19%).